Öt napon keresztül, minden nap új kérdéssel jelentkezik a 94.2 Trend FM legújabb nyereményjátéka. Minden nap az ötödik és a tizedik helyes megfejtést beküldő hallgatónk nyerhet jegyet a NIKOLA TESLA – Mind from the future” című kiállításra. Ehhez nem kell mást tenni, mint hogy helyesen kell válaszolni a hétfőtől péntekig minden reggel rádiónk Reggeli Monitor című műsorában hallható, a trendfm.hu weboldalon vagy a rádió Facebook-oldalán olvasható kvíz kérdésre.

Emellett a játék ideje alatt a legtöbb helyes megfejtést beküldő játékosaink közül ketten is horvát ajándékcsomagot vehetnek át a Horvát Idegenforgalmi Közösség felajánlásából!

A második kérdés:

2. Az alábbiak közül melyik ruhadarab horvát származású?

A) hózentróger

B) nyakkendő

C) főkötő

A helyes megfejtést az info@trendfm.hu e-mail címre, a +36-70/2-942-942 telefonszámra SMS vagy Viber üzenet formájában, továbbá Facebook üzenet formájában várjuk!

Játékszabályzat:

A jelen játékban a Szervező, illetve a szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Műsor-Hang Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út. 78/b.; a továbbiakban: Társaság), mint a Trend FM 94.2 rádió, továbbá a www.trendfm.hu internetes sajtótermék tartalomszolgáltatója és a Trend FM Facebook-oldalának üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.

A Játékban nem vehet részt a Szervező, valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A Játék 2019. június 3. napján kezdődik és 2019. június 7. napjáig tart.

4. A Játék menete

4.1. Részvétel

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a Trend FM 94.2 rádióadásában, vagy a trendfm.hu weboldalon vagy a Facebook-oldalán található kérdésre válaszoljon. A válaszokat a Szervezők csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a Játékos a kérdésre pontos és helyes választ ad. A Játék időtartama alatt a Szervező naponta csak egy helyes regisztrációt/választ fogad el.

A helyes megfejtést a jatek@trendfm.hu email címre, a +36-70/2-942-942 telefonszámra SMS vagy viber üzenet formájában, továbbá facebook üzenet formájában várjuk!

4.2. Nyertes kiválasztása

Minden hétköznap az 5. és a 10. helyes megfejtés beküldője kerül díjazásra.

A helyes megfejtést beküldők közül naponta az 5. és a 10. helyes megfejtőt 1-1 darab, a 2019. május 31-én nyíló, 2019. szeptember 1-ig megtekinthető „NIKOLA TESLA – Mind from the future” kiállításra szóló belépőjeggyel díjazzuk.

A nyereményjáték teljes ideje alatt összesen 10 darab belépőjegy kerül átadásra.

Ezen felül a játék teljes ideje alatt a legtöbb helyes megfejtést beküldők közül 2 szerencsés horvát ajándékcsomagot vehet át a Horvát Idegenforgalmi Közösség felajánlásából.

4.3. A nyertesek értesítése

A játékban való sikeres részvétel napján belül a nyertessel a Szervező telefonon/email útján felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a kiállítás szervezője egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 1 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

4.4. A nyeremény átadása

A nyertes Játékosok a „NIKOLA TESLA – Mind from the future” kiállításra szóló belépőjegyet a kiállítás helyszínén (1075 Elektrotechnikai Múzeum / Tesla Budapest, Kazinczy utca 21.), míg a horvát ajándékcsomagot a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti irodájában (1054 Budapest Akadémia u. 1.) vehetik át.

4.5. Kizárás a Játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;

– a Szervező megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol;

– bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

– bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;

– a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;

– jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

5. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6. Adatvédelem és adatkezelés

A Társaság kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam:
Játékban részt vevő természetes személy neve Játékban részt vevő azonosítása,

Játékban való részvétel,

Helyes válaszok időbeli rangsorolása lebonyolítása,

Nyeremény kézbesítése/átadása,

Játékban részt vevő értesítése,

egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy e-mail címe Játékban részt vevő azonosítása,

Játékban való részvétel,

Helyes válaszok időbeli rangsorolása lebonyolítása,

Játékban részt vevő értesítése,

egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy telefonszáma Nyereményről történő értesítés az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap

A Játékban részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Társaságtól, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Műsor-Hang Zrt.,

1133 Budapest, Váci út 78/b.,

jatek@trendfm.hu

Ha a Játékos, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, illetve ha a szervező és lebonyolító a Játékos tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért, vagy a fentiekben részletezett módon az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

7. Kapcsolat

A Játékkal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon 9 és 17 óra között a 06-1/888-1500-s telefonszámon vagy a jatek@trendfm.hu.hu e-mail címen lehet.

8. Vegyes rendelkezések

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kelt: Budapest, 2019. május 31.