Adatvédelmi tájékoztató

Turizmus Idegenforgalmi Kiadói Propaganda és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

I. Általános rendelkezések és az adatkezelő elérhetőségei

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezeléséhez kapcsolódó egyes jogaikról és kötelezettségeikről. A tájékoztató alapján az érintettek számára megismerhetővé válnak a személyes adataik kezelésének körülményei, amely alapján megalapozottan dönthetnek az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásáról.

A jelen adatkezelési tájékoztató az Infotv. 20. § (2) bekezdésén alapul, amely szerint az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Infotv. 4. § (1) bekezdése értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Infotv. 4. § (2) bekezdése értelmében csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A társaság rendkívül széles portfólióval rendelkezik és ennek megfelelően saját tevékenységeinek megvalósítása érdekében a Turizmus Kft. tulajdonában lévő PR in Hungary Kft.-vel közös adatkezelőként működik együtt. Ennek megfelelően a Turizmus Kft. tulajdonában lévő és alább nevesített társaságra jelen adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed:
– PR in Hungary Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-899039)
A Turizmus Kft. az érintetteket az adatkezelések megkezdése előtt a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről. Az adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintettek adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire, valamint arra, hogy az adatkezelés során adatfeldolgozó igénybevételére sor kerül-e.

A tájékoztatásban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében a Turizmus Kft.az adatkezelő.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:

Turizmus Kft.
• székhely: H-1132 Budapest, Victor Hugo utca 11.
• cégjegyzékszám: 01-09-262276 
• adószám: 10827349-2-41 
• képviseli: Gál Pál Zoltán ügyvezető

Releváns kapcsolattartási adatok:
• Turizmus Kft.
• Cím: H-1132 Budapest, Victor Hugo utca 11.
• E mail cím: sales@turizmus.com

• Adatkezelő honlapjának elérhetősége: www.turizmuskft.hu

Az adatkezelési tájékoztató online elérhető a www.turizmuskft.huhonlapon az Adatkezelési tájékoztató menüpont alatt.

II. Munkavállalók adatainak kezelése

A Turizmus Kft.(továbbiakban: „társaság”) jelen adatkezelési tájékoztatóval együtt értelmezendő saját adatvédelmi- és kezelési szabályzata alapján, mint munkáltató kezeli azon természetes személyek adatait, akik a társasággal munkaszerződés alapjánmunkaviszonyban állnak.

II.1. Az adatkezelés jogalapja

• Az érintettek és a társaság között létrejött munkaszerződés teljesítése alapján kerülnek kezelésre a munkavállalók személyes adatai.[GDPR. 6. cikk (1) b) pont]

II.2. Az adatkezelés célja

A Turizmus Kft.és a vele munkaviszonyban álló érintettek, azaz munkavállalók, külön jogszabályban meghatározott személyes adatainak kezelése annak érdekében valósul meg,hogy a munkáltató oldalán keletkező bejelentési kötelezettségek mind a társaság, mind a munkavállalók érdekében megtörténjenek, továbbá egy esetleges hatósági ellenőrzés során az adatok hozzáférhetősége biztosítva legyen.

II.3. Az adatkezelés időtartama

Az érintettek személyes adatainak kezelése minden egyes érintett esetében a munkaszerződés alapján fennálló munkaviszony megszűnését követő és külön jogszabályban előírt tárolási időtartam alatt valósul meg.

Az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján abban az esetben, ha bármely jogi kötelezettség folytán az adat kezelése szükséges, akkor társaságunk az adatokat ezen jogi kötelezettség fennállásáig kezeli.

II.4. Kezelt adatok köre

Vezetéknév, keresztnév, nem, születési idő, adószám, személyi azonosító igazolvány szám, TAJ szám, lakcím igazolvány adatai; továbbá minden egyéb olyan adat, amely a munkaviszony létesítéséhez külön jogszabály alapján elengedhetetlen.

II.5. Bérszámfejtés és egyéb adatfeldolgozásról szóló nyilatkozat

Az adatkezelő megbízásából a társaság részére bérszámfejtés tevékenységet teljesít, továbbá ezzel összefüggésben adatfeldolgozóként a társaság munkavállalóinak adatait is kezeli:
Art of Balance Kft.
Székhely: 2092 Budakeszi, Arany János utca 8.
képviseli: Nagy Anikó ügyvezető

II.6. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A Turizmus Kft. az adatokat kizárólag a munkaviszony jogszerű fenntartásának érdekében kezeli, ezzel összefüggésben a társaság ügyvezetője, továbbá a társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók férhetnek hozzá a jelen fejezetben hivatkozott személyes adatokhoz.

III. Hírlevél feliratkozók adatainak kezelése

A Turizmus Kft. jelen adatkezelési tájékoztatóval együtt értelmezendő saját adatvédelmi- és kezelési szabályzata alapján kezeli azon természetes személyek adatait, akik a társaság által kiadott elektronikus hírlevél újság tekintetében egy regisztrációt követően megigényelték a társaság kiadásában és szerkesztésében elektronikus úton kiküldött és hivatkozott hírlevél újságot.

III.1. Az adatkezelés jogalapja

• Az érintettek önkéntes alapú hozzájárulása alapján történik az alább hivatkozott célból történő adatkezelés.

III.2. Az adatkezelés célja

A Turizmus Kft. az általa kiadott hírlevél újság elektronikus úton történő megküldéséhez elengedhetetlen, hogy az érintettek elektronikus levelezési címét regisztráció útján megismerje és tárolja, mindaddig, amíg az érintett nem tart már igényt a hivatkozott hírlevélre. Ennek megfelelően a jelen pontban hivatkozott adatkezelés a hírlevél és az abban található tartalom megismertetését szolgálja, mindazon érintettek körével, akik önkéntes alapon regisztráltak a tartalom megismerésének vonatkozásában.

III.3. Az adatkezelés időtartama

Az érintettek személyes adatainak kezelése minden egyes érintett esetében kizárólag addig valósul meg, ameddig az érintett saját maga nem jelzi az adatkezelő társaság részére, hogy nem tart igényt a III.2. alpontban hivatkozott hírlevélre; ezt követően az adatkezelő azonnali hatállyal törli az érintetthez tartozó elektronikus levelezési címet.

Az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján abban az esetben, ha bármely jogi kötelezettség folytán az adat kezelése szükséges, akkor társaságunk az adatokat ezen jogi kötelezettség fennállásáig kezeli.

III.4.Kezelt adatok köre

Vezetéknév, keresztnév, elektronikus levelezési cím.

III.5. IT support igénybevételéről szóló nyilatkozat

Az adatkezelő megbízásából a társaság részére hosting szolgáltatóként, a digitális adattárolás technikai feltételeit a következő társaság biztosítja:
Netrix Kft.
Székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.
képviseli: Bálint Géza ügyvezető;

Inclust Systems Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.
képviseli: Búza Gábor ügyvezető;

Doctusoft Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.
képviseli: Boscha István ügyvezető;

MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Székhely: 675 Ponce De Leon Ave NESuite 5000Atlanta, GA 30308 USA

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 2. ép. 2. em.
képviseli: Nádasdy-Nagy Balázs Vezérigazgató

III.6. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A Turizmus Kft. az adatokat kizárólag a társaság ügyvezetője, továbbá a társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók férhetnek hozzá a jelen fejezetben hivatkozott személyes adatokhoz.

IV. Szerződéses partnerek, ügyfelek, előfizetők adatainak kezelése

A Turizmus Kft. (továbbiakban: „társaság”) jelen adatkezelési tájékoztatóval együtt értelmezendő saját adatvédelmi- és kezelési szabályzata alapján, saját társasági formájának megfelelően kezeli azon természetes személyek adatait, akik a társasággal külső partnerként bármilyen szerződéses jogviszonyban állnak a társaság tevékenységével összefüggésben.

IV.1. Az adatkezelés jogalapja

• Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása, továbbá szerződés teljesítéséhez szükséges kötelezettség; amelynek megfelelően a külső partner adatai nyilvántartásba kerülnek.

IV.2. Az adatkezelés célja

A Turizmus Kft.társaság tevékenységéhez mérten és működéséből eredően több külső partnerrel vagy természetes személlyel lép kötelmi viszonyban, annak érdekében, hogy a társaság által vállalt kötelezettségek teljesítésére kerüljenek. Ennek megfelelően jelen adatkezelés célja a szerződések teljesítése, továbbá a társaság online és/vagy print média termékeire történő előfizetések kezelése és az adatkezelő által rendezett promóciós célú rendezvények megvalósítása.
Az adatkezelő által szervezett promóciós célú rendezvények megvalósításakor, esetenként sor kerülhet a vonatkozó személyes adatok továbbítására is, amely adattovábbításra kizárólag az érintettek külön hozzájárulásával és írásos beleegyezésével kerül sor.

IV.3. Az adatkezelés időtartama

Az érintettek személyes adatainak kezelése a IV.2. pontban nevezett célokkal összefüggésben a külön jogszabály által megállapított időtartamig valósul meg.

Az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján abban az esetben, ha bármely jogi kötelezettség folytán az adat kezelése szükséges, akkor társaságunk az adatokat ezen jogi kötelezettség fennállásáig kezeli.

A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását írásban a 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. postacímenkérheti.

IV.4. Kezelt adatok köre

Vezetéknév, keresztnév, nem, születési idő, állampolgárság, e-mail cím, továbbá minden egyéb külön jogszabályban megállapított és kötelezően nyilvántartott személyhez fűződő adat.

IV.5. IT support igénybevételéről szóló nyilatkozat

Az adatkezelő megbízásából a társaság részére hosting szolgáltatóként, a digitális adattárolás technikai feltételeit a következő társaság biztosítja:

Netrix Kft.
Székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.
képviseli: Bálint Géza ügyvezető;

Inclust Systems Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.
képviseli: Búza Gábor ügyvezető;

Doctusoft Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.
képviseli: Boscha István ügyvezető;

MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Székhely: 675 Ponce De Leon Ave NESuite 5000Atlanta, GA 30308 USA

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 2. ép. 2. em.
képviseli: Nádasdy-Nagy Balázs Vezérigazgató

IV.6. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A Turizmus Kft. az adatokat kizárólag a IV.2. pontban hivatkozott célok megvalósításából használja fel. Rögzíteni kívánjuk, hogy a társasággal munkaviszonyban és megbízási jogviszonyban álló személyek kizárólag az adatkezelés céljának érdekében hozzáférhetnek az érintettek személyes adataihoz.

V. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett jogai:

• tájékoztatás kérése
• az adat helyesbítésének kérése
• az adat törlésének, zárolásának kérése
• tiltakozás az adatkezelés ellen

A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken:

• levélben: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11.
• személyesen: Turizmus Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11.

V.1. Tájékoztatás

Az érintett (továbbiakban: felhasználó) bármikor kérheti a Turizmus Kft. (továbbiakban: adatkezelő), hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A Felhasználó írásban, postai úton küldheti meg a tájékoztatás iránti kérelmét az Adatkezelőhöz. A Felhasználó a kérelmében köteles feltüntetni olyan azonosító adatait, amelyek alapján a személyes adatok megismeréséhez való jogosultsága az Adatkezelő által megállapítható. A Felhasználó a kérelmében köteles megjelölni olyan postai elérhetőségét, amelyre az Adatkezelő a tájékoztatást teljesíteni tudja.

A Felhasználó tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok forrásáról, a személyes adatok kezelésének céljáról, továbbá arról, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat milyen jogszabályi alapon kezeli, valamint arról, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő mennyi ideig kezeli, illetőleg az Adatkezelő személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő erre irányuló kérelem esetén ad tájékoztatást arról, hogy a személyes adatokat mely szerződéses partnerének továbbította, valamint az adattovábbítás jogalapjáról.

Amennyiben az adatkezelés során adatvédelmi incidens következne be, annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítása érdekében az Adatkezelő által megtett intézkedésekről a Felhasználó szintén felvilágosítást kérhet. Az adatvédelmi incidens azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelése, vagy feldolgozása jogszabálysértő módon történik. Ilyen eset különösen az, ha a személyes adatokhoz arra nem jogosult személy hozzáfér, a személyes adatokat jogellenes módon megváltoztatják, továbbítják, vagy nyilvánosságra hozzák, illetőleg jogsértő módon törlik, vagy megsemmisítik. Adatvédelmi incidensnek minősül továbbá, ha a személyes adat véletlen esemény folytán megsemmisül, vagy sérül.

Az Adatkezelő a tájékoztatást a Felhasználó kérelmének beérkezésétől számított legfeljebb 25 napon belül, postai úton adja meg. A tájékoztatást Adatkezelő a személyes adatok kérelemben megjelölt körére nézve évente egy alkalommal ingyenesen teljesíti.

Az Adatkezelő az érintett tájékoztatását csak az alábbi két esetben tagadhatja meg:

• Amennyiben az Adatkezelő egy esetleges adattovábbítás esetén az adattovábbítótól a személyes adatot már úgy veszi át, hogy az adattovábbító tájékoztatja az Adatkezelőt, hogy az érintett tájékoztatáshoz való jogait valamilyen hazai, vagy nemzetközi jogszabály korlátozza.

• Amennyiben az érintett tájékoztatáshoz való jogát törvény korlátozza az állam külső és belső biztonsága érdekében (például honvédelemi, nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési, büntetés-végrehajtási érdekből), továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az Adatkezelő a tájékoztatás jelen pont szerinti megtagadása esetén is írásban közli a Érintettel, hogy a tájékoztatást milyen okból tagadta meg úgy, hogy pontosan megjelöli annak törvényi alapját is. Az Adatkezelő ebben az esetben egyúttal tájékoztatja a Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről (a jogorvoslat kapcsán lásd jelen tájékoztató alábbi, VI. pontját).

V.2. Adatok helyesbítése

Az Érintett bármikor kérheti Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait helyesbítse, ha azok a valóságnak nem felelnek meg. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Az Érintett írásban postai úton vagy e-mail üzenetben küldheti meg a helyesbítés iránti kérelmét az Adatkezelőhöz.

Ha Adatkezelő azÉrintett helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásbanmegjelölve annak jogszabályi alapját. Ebben az esetben az Adatkezelő egyúttal tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

V.3. Adatok törlése vagy zárolása

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait törölje, vagy zárolja. A törlés, vagy zárolás iránti kérelmet az Érintett írásban postai úton küldheti meg az Adatkezelőhöz.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
• azt jogellenesen kezelte,
• az érintett a személyes adatai törlését vagy zárolását kéri,
• az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki,
• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
• ha az adatok törlését bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ha az Adatkezelő az Érintett törlés vagy zárolás iránti kérelmét nem teljesíti a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, postai úton közli az elutasítás indokait, megjelölve annak jogszabályi alapját. Ebben az esetben az Adatkezelő egyúttal tájékoztatja az Érintetett a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené aÉrintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig a törlést akadályozó jogszabályi vagy ténybeli körülmény fennáll.

V.4. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

A Érintetnek joga van, hogy az alábbi esetekben tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen:
• ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
• ha személyes adatok kezelésének célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás,
• ha arra törvény az Érintetnek lehetőséget ad.

A tiltakozást az Érintett írásban postai útonküldheti meg az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a tiltakozást a benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és dönt annak megalapozottságáról. Az Adatkezelő az Érintetett a döntéséről írásban tájékoztatja. Ha az Érintett tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést és az adattovábbítást megszünteti, és a személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással a személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

VI. Az érintett jogorvoslati lehetőségei

Ha az Érintett az Adatkezelő döntéseivel nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Az Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért, vagy az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az Érintett az alábbi elérhetőségeken érheti el:

• cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
• postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• telefon: +36 (1) 391-1400
• fax: +36 (1) 391-1410
• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
• honlap: www.naih.hu

Az Érintett Adatkezelő elleni peres eljárást a lakóhelye, vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Az Érintett Adatkezelő általi adatkezeléshez csak akkor jogosult hozzájárulni, ha a fentiek szerinti adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket megismerte, valamint a személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó jogaival és kötelezettségeivel tisztában van.

Budapest, 2018. május 25.

Turizmus Kft.
képviseli: Gál Pál Zoltán
ügyvezető

A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki a weboldalunkból. Kérjük engedélyezze a Cookie-k használatát. Bővebben...

COOKIE-szabályzat

Más cégekhez hasonlóan weboldalainkon mi is használunk cookie-kat. Ezeket arra használjuk, hogy tudjuk, járt-e már korábban honlapunkon, és amennyiben igen, akkor milyen oldalakat nézett meg, és ezek alapján mely szolgáltatásaink érdeklik leginkább. Megnyugtatjuk, hogy személy szerint nem tudunk és nem is szándékozunk ezen információk alapján beazonosítani. Van lehetősége ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban így nem tudjuk garantálni, hogy honlapunk minden szolgáltatását megfelelően tud majd használni.

1. Mik azok a cookie-k (sütik)?
Ha egy weboldalra látogat, az adott honlap a számítógépén vagy mobilján illetve tabletén kis szövegfájlokat tárol el. Ennek segítségével tudja megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevét, hogy ne kelljen mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a cookie-k használatát. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait harmadik fél számára nem adjuk el, valamint nem használjuk az azonosítására.

2. Mire használjuk a cookie-kat?
honlapunk a cookie-k segítségével tartja nyilván
•a megjelenítési beállításait, mint például a betűméret beállításokat
•a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatása dátuma és időpontja
•válaszolt-e valamely aktuális szavazás kérdőívünkre
•a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi weboldalunk és szolgáltatásaink fejlesztését

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.

Honlapunk a következő kétfajta cookie-t használhatja:
•Átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészése végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
•Állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama a böngészőjében alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor a kiszolgáló felismerje. Nem a neve, hanem a számítógépe „címkéje” alapján.

Harmadik féltől kapott cookie-k:
– Google Analytics
_utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, hogy ennek alapján javítani tudjuk annak használhatóságát. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

– Facebook.com
datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: Weboldalunk tartalmát megoszthatja a barátaival a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépeden, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

– Twitter.com
__utma; __utmb; __utmc; __utmv; __utmz; _twitter_sess; external_referer; guest_id; k; original_referer: Weboldalunk tartalmát megoszthatja a barátaival a Twitter közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépeden, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

– accounts.google.com
GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session: Weboldalunk tartalmát megoszthatja a barátaival a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépeden, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

Bezár