A mediterrán konyha a Kárpát-medencei hagyományos ízekkel keveredik
A magyar turistának a mindenki számára vonzó horvát tengerpart mellett érdemes meglátogatniuk a magyar múlt emlékeit is. Amiből bőven akad Horvátország északi tartományaiban, elsősorban Eszék-Baranya megyében, a Duna és a Dráva által közrefogott Drávaszögben. Míg a tengerparton a mediterrán konyha dominál, északon a Kárpát-medence-szerte ismerős gasztronómiával is találkozhatunk.
A mióta 1091-ben a horvát
főurak Szent László magyar
királyt hívták meg Horvátor-
szág trónjára, a nyolc évszázadon át
tartó magyar–horvát államközösség
mély történelmi nyomokat hagyott
az ország életében. A 16. századi
török uralmat leszámítva Horvátor-
szág a Magyar Királysággal fenntar-
tott perszonáluniójában megőrizte
államiságának legfontosabb jegye-
it, illetve területi különállóságát és
autonómiáját. Nem volt tehát több
évszázados magyar megszállás,
ahogyan ezt a Kárpát-medencei
utódállamokban szokták emlegetni
a többségi nemzetek történetírói. Aki
bejárta a monarchiabeli utódállamo-
kat, az tudja, hogy Horvátországban
kedvelnek leginkább bennünket,
magyarokat. Ugyanakkor az is igaz,
hogy Szlovénia mellett sajnos ma
már itt él a legkisebb, mintegy 15
ezres lélekszámú magyar közösség,
elsősorban az országhatár közelé-
ben, Eszék-Baranya megyében. A
példásan kiépített, nyugat-európai
minőségű autópálya-hálózatnak kö-
szönhetően turisztikai szempontból
a mintegy ötszáz kilométeres horvát
tengerpart a legvonzóbb célpont:
nyáridőben Magyarországról és Er-
délyből is ide utazik a tengerre vágyó
legtöbb turista.

Magyar múlt
Magyar szempontból azonban nem-
csak a festői szépségű dalmát tenger-
part lehet vonzó az ország déli részein,
hanem a magyar–horvát határ menti
vagy a határtól kissé távolabbi tele-
püléseket is érdemes meglátogatni,
hiszen mindenhol fellelhető a gazdag
magyar múlt. Elsősorban épített örök-
ségként, de több helyen élnek még
kis közösségekben magyarok is. Rám
az Eszékhez közeli Szentlászló tette a
legszebb benyomást, egy olyan falu,
amely a kilencvenes évek eleji véres
szerb–horvát háborúban nemcsak
lakosságát, hanem épületeinek több-
ségét is elveszítette. A helybéli magyar
lakosság a háború pokla elől Magyar-
országra menekült, de a kilencvenes
évek végére sokan visszatértek, és je-
lentős állami segítséggel újjáépítették
ezt a gyönyörű Árpád-kori települést.
Ha erre járunk, érdemes ellátogatni
a Dráva jobb partján fekvő Eszékre,
illetve a Drávaszög kis magyar telepü-
léseire is, mint Vörösmart, Kiskőszeg,
Kórógy, Hercegszőlős, Laskó vagy
Kopács, hogy csak a legismertebbeket
említsem.
A magyar múlttal azonban nem-
csak a magyar–horvát államhatár
közelében találkozhatunk, hanem
délebbre, a horvát főváros, Zágráb
térségében is, még akkor is, ha innen
napjainkra jórészt már kiveszett, el-
vándorolt, beolvadt a magyarság,
„csupán” templomaink és más tör-
ténelmi épületeink emlékeztetnek a
korábbi évszázadok virágzó magyar
életére.
Jómagam megfordultam a Zág-
rábhoz közeli Kőrösön (Križevci) is,
amely III. Béla okleveleiben jelenik
meg először 1193-ban, így a mai Hor-
vátország egyik legrégibb települése.
A 13. században vált királyi várossá,
ahol eleink több országgyűlést is tar-
tottak: a középkorban ez volt a Ma-
gyar Királyság déli tartományának
egyik legjelentősebb és legnagyobb
városa: lakossága meghaladta a
Szent László királyunk által alapí-
tott Zágrábét is. A történelem kiszá-
míthatatlan fi ntora miatt azonban a
horvát főváros, Zágráb ma egy közel
800 ezres lélekszámú nagyváros,
Kőrös lakossága pedig alig több 11
ezer főnél. A dicső múltra a városka
nyolc középkori temploma emlékez-
tet, közülük legrégibb a napjainkra
teljesen felújított, a 13. század elején
épült Szent Kereszt-templom és az
egykori Ágoston-rendi, majd feren-
ces kolostorrá vált épületegyüttes.
Mediterrán tengerpart
A turista számára azonban nemcsak
a látnivaló, hanem a harapnivaló is
igen fontos. Az 56 ezer négyzetkilo-
méteren fekvő, kifl i alakban a Föld-
közi-tenger mentén 500 km-es part-
szakasszal rendelkező országnak az
éghajlata mellett a gasztronómiája is
nagyon változatos.
Az adriai tengerpartra koncent-
rálódó horvát turizmus a 19. század
második felében alakult ki: a monar-
chia korabeli híres üdülők – Opati-
ja-Abbházia, Lovran, Dubrovnik-Ra-
guza – ma is őrzik hírnevüket és
vendégmarasztaló kínálatukat.
A déli részek étkei zömében olasz
és görög eredetű mediterrán ételek: a
dalmát konyha elsősorban a tonhal,
a tintahal, a makréla és a szardínia
vagy szardella felhasználására ala-
poz. A horvát tengerpart kedvelői
sokszor találkoznak a mindenhol
megvásárolható, gyufaszál nagysá-
gú szardellával, amit girice elneve-
zésű termékként kínálnak, és citrom-
mal tehető ízletesebbé. A tengerparti
horvát halpiacok és helyi éttermek,
falatozók felhozatala azonban en-
nél sokkal gazdagabb: minden
tengerből származó, ehető élőlényt
megtalál itt a vásárló rákoktól, po-
lipoktól kezdve a távolabbi vizekből
származó cápafélékig, de kedvelt az
osztriga és a kagyló is. Több erdélyi-
vel találkoztam, akik apartmanokban elszállásolva főztek a családnak
a környéken megvásárolható friss
élelmiszerekből. A horvát tengerpart
éttermeiben, kisvendéglőiben vagy
falatozóiban is sokféle halételt meg-
kóstolhatunk. Az árak gyakorta nem
a mi zsebünkhöz méretezettek, így
érdemes keresgélni olcsóbb helyeket
is, mert ezekből is akad, ha a turista
idejében érdeklődik.
A dalmát konyhában marha- és
a bárányhússal is találkozhatunk:
ezeket főleg roston sülve kínál-
ják. Igen ízletes a füsttel tartósított
dalmát sonka, amelyre sok élel-
miszerüzletben rábukkanhatunk.
Olaszország felé közeledve, az Iszt-
riai-félszigeten ránk köszönnek az
olasz hagyományok: mindenhol
kínálják az olasz tésztákból készült
menüket, sok a pizza és a rizottó. A
sok olívaolajat felhasználó horvát
mediterrán konyha tehát igen sokszínű. Nem szabad megfeledkezni
másik alapanyagáról, a sajtról sem,
amely számos étel elengedhetetlen
tartozéka.

Kevés leves, sok pörkölt
A domborzati formákban, éghajlat-
ban és gasztronómiában is sokszínű
Horvátország azonban teljesen meg-
változik, ahogy a mediterrán tenger-
partot és klímát hátrahagyva észak
felé közeledünk, a hegyeken át. Egy-
re több a nálunk is jól ismert étel: az
észak-horvátországi településeken
gyakran ugyanolyan ízeket kóstolha-
tunk, mint a Kárpát-medence többi
régióiban. Ettem itt kiváló minőségű
magyar csirkepaprikást, sőt, ha kide-
rül, hogy a turista magyar, külön is
kedveskednek vele. Ez nemcsak ab-
ban mutatkozik meg, hogy amelyik
vendéglátó ismer néhány magyar szót,
az szívesen használja a magyar vidé-
kekről érkező vendégekkel folytatott
kommunikációjában, hanem előszere-
tettel kínálják a hagyományos magyar
konyha receptjeit is. A magyar eredetű
ételek közül Észak-Horvátországban
leggyakrabban a pörköltekkel ta-
lálkozhatunk, amihez tésztaneműt,
puliszkát vagy egyéb köreteket kínál-
nak. Érdekes módon a horvát–magyar
együttélésből híres magyar leveseink
maradtak fenn legkevésbé: a magyar-
lakta településeket leszámítva nem
igazán találkoztunk ilyen ételekkel.
A brudetként kapható halleves a Kár-
pátokon túli román vidékeken elter-
jedtebb halászcsorbára hasonlít, de
ínyenceknek nem hasonlítható ösz-
sze egy fi nom halászlével, ahogyan
azt a Tisza partján készítik a magyar
szakácsok. A tengerparti övezetben
elterjedtebb a tojásból, cukorból és
fahéjból készült, citrommal ízesített
citromleves. Az olasz konyha hatására
honosodott meg a manestra: ez vörös-
borból, zöldségből és pirított tésztából
áll. Aki viszont a magyar réteseket
szereti, annak érdemes megkóstolnia
a bureket. Túróval készült változata a
mienkre hasonlít, de a horvátok hagy-
mán pirított marhahússal is kínálják,
ami viszont már Törökországban gya-
koribb változata a rétesnek.
A horvát miccs
Amikor először kóstoltam a pljes-
kavicát vagy csevapcsicsát, sokkal
ízletesebbnek találtam a román
miccsnél. De talán csak azért, mert
román vidékeken a 20. század elején
elterjedt csórékolbász régi, birkahúst
is tartalmazó összetételét ma már ke-
vesen tartják be.

Ez a Perzsiából származó, arab
és török közvetítéssel Európa teljes
déli részén elterjedt fűszeres hús-
gombóc, avagy csórékolbász nap-
jainkra csak a balkáni államokban
– Horvátországban, Szerbiában, Ro-
mániában, Albániában és Törökor-
szágban – maradt fenn. Nehéz meg-
mondani, hol a legfi nomabb, hiszen
nagyjából hasonló receptek alapján
készül. (Az eredeti, perzsa recept
összetételhez képest az egyetlen újí-
tás az olcsósága révén egyre elter-
jedtebb disznóhús.)
A horvátok büszkesége, a csevap-
csicsa számomra azért volt igen érde-
kes, mert mustár helyett paprikából,
padlizsánból és fokhagymából ké-
szült mártással, úgynevezett ajvár-
ral kínálták. Nyomtatónak itt is a sör
talál hozzá leginkább, de aki Horvát-
országban utazik, annak a jó horvát
sörök mellett érdemes megkóstolnia
a dalmát borokat is: a tengerparti,
mediterrán éghajlat mind a fehér-,
mind a vörösborok előállításában
fontos tényező, a nemes nedűk közül
nem egy Európa élvonalába tartozik.

KA: Kilátás a dalmát tengerpartra
a vendégfogadó udvaráról.

KA: A Szentlászló felszabadításáért életüket vesztett
magyar és horvát hősök emlékműve.

KA: Szentlászló felújított temploma.

KA: Kőrös belvárosa. A középkori
városka Horvátország egyik
legrégebbi települése.

KA: Horvát autópálya. A tengerparti turizmust a kiváló autósztráda-hálózat futtatta fel .

null
null

A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki a weboldalunkból. Kérjük engedélyezze a Cookie-k használatát. Bővebben...

COOKIE-szabályzat

Más cégekhez hasonlóan weboldalainkon mi is használunk cookie-kat. Ezeket arra használjuk, hogy tudjuk, járt-e már korábban honlapunkon, és amennyiben igen, akkor milyen oldalakat nézett meg, és ezek alapján mely szolgáltatásaink érdeklik leginkább. Megnyugtatjuk, hogy személy szerint nem tudunk és nem is szándékozunk ezen információk alapján beazonosítani. Van lehetősége ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban így nem tudjuk garantálni, hogy honlapunk minden szolgáltatását megfelelően tud majd használni.

1. Mik azok a cookie-k (sütik)?
Ha egy weboldalra látogat, az adott honlap a számítógépén vagy mobilján illetve tabletén kis szövegfájlokat tárol el. Ennek segítségével tudja megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevét, hogy ne kelljen mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a cookie-k használatát. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait harmadik fél számára nem adjuk el, valamint nem használjuk az azonosítására.

2. Mire használjuk a cookie-kat?
honlapunk a cookie-k segítségével tartja nyilván
•a megjelenítési beállításait, mint például a betűméret beállításokat
•a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatása dátuma és időpontja
•válaszolt-e valamely aktuális szavazás kérdőívünkre
•a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi weboldalunk és szolgáltatásaink fejlesztését

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.

Honlapunk a következő kétfajta cookie-t használhatja:
•Átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészése végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
•Állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama a böngészőjében alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor a kiszolgáló felismerje. Nem a neve, hanem a számítógépe „címkéje” alapján.

Harmadik féltől kapott cookie-k:
– Google Analytics
_utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, hogy ennek alapján javítani tudjuk annak használhatóságát. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

– Facebook.com
datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: Weboldalunk tartalmát megoszthatja a barátaival a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépeden, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

– Twitter.com
__utma; __utmb; __utmc; __utmv; __utmz; _twitter_sess; external_referer; guest_id; k; original_referer: Weboldalunk tartalmát megoszthatja a barátaival a Twitter közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépeden, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

– accounts.google.com
GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session: Weboldalunk tartalmát megoszthatja a barátaival a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépeden, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

Bezár