Online szavazás tájékoztató

RENDEZVÉNY RÉSZVÉTELHEZ ÉS RENDEZVÉNYHEZ KÖTHETŐ ONLINE SZAVAZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a PR in Hungary Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a szavazáshoz kapcsolódóan.

A PR in Hungary Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a rendezvények lebonyolítása során, az azokon részt vevő személyek és a rendezvényekhez kapcsolódó online szavazáson szavazataikat leadott személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait, valamint a résztvevőkről és előadókról készített kép- és hangfelvételt kezeli.

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: PR in Hungary Kft.

Székhely: 1074 Budapest, Munkás u. 9.

Telefonszám: +36-1-492-0455

Email cím: rendezveny@turizmus.com

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A rendezvényszervezéshez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezelhetjük:

 • titulus,
 • név,
 • beosztás,
 • cégnév,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,

A jelen tájékoztató 4.5. pontja szerinti adatkezeléshez a következő személyes adatait kezeljük:

 • név,
 • cégnév,
 • telefonszám,
 • e-mail cím.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérem haladéktalanul jelentse be a fenti elérhetőségen.

A fentieken túlmenően a rendezvényen kép- és hangfelvétel készül, amelyre vonatkozó szabályok jelen tájékoztató 7. pontjában találhatók.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Rendezvényszervezés

4.1. Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a rendezvényen való részvétele során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja (titulus, név, beosztás, cégnév, e-mail cím, telefonszám) esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a rendezveny@turizmus.com e-mail címre küldött e-mailben. A fenti adatok megadása kötelező, ezek hiányában nem tud a rendezvényen részt venni.

A személyes adatokhoz Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai férnek hozzá, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. A hozzájárulást Ön adott rendezvényen való részvétel során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

4.2. Az adatkezelés célja az Adatkezelő tevékenységének disszeminálásához kapcsolódó konferenciák, műhelyek, képzések és pályázati információs rendezvények lebonyolítása – beleértve a rendezvényekhez kapcsolódó utánkövető tevékenységet is – és speciális igény esetén megfelelő étel vagy akadálymentes közlekedés biztosítása. A rendezvények utánkövetése e-mailes megkeresés formájában történik, melyre történő válaszadás önkéntes. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag adott rendezvény megvalósítására használja.

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatainak harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.5. A rendezvényhez kapcsolódó online szavazás során Önnek lehetősége van arra, hogy önkéntes alapon értesítést kérjen Adatkezelő hasonló témájú rendezvényeiről. Az értesítés e-mailes formában történik, az Ön által megadott elérhetőségen. Ezt a rendezvényhez kapcsolódó szavazás során teheti meg, és így az ehhez kapcsolódó adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. Az Adatkezelő az Ön nevét, cégnevét, telefonszámát és email címét kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a rendezveny@turizmus.com e-mail címre küldött e-mailben.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Ön által megadott személyes adatok kezelése a rendezvény megvalósítását követő szakmai értékelés lezárásáig tart, illetve amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy Adatkezelő hasonló témájú rendezvényeiről értesítést küldjön Önnek, hozzájárulása 4.5 pontban foglalt visszavonásáig.

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. Amennyiben valamely rendezvény esetében, szervezési okokból, harmadik szereplőnek történő adattovábbítás történik, arról Önt Adatkezelő külön tájékoztatja.

 1. KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL

A rendezvényre való részvétellel az eladók és a résztvevők kifejezetten elfogadják, hogy az Adatkezelő a rendezvényről kép- és hangfelvételt készíthet. A rendezvényen való részvétellel, illetve a Rendezvény helyszínére való belépéssel az érintett személyek kifejezetten hozzájárulást adnak a képmás, hang rögzítéséhez, azzal, hogy kizárólag a kifejezett beleegyezésével kerülnek megnevezésére. Amennyiben az érintett személy közszereplőnek minősülsz, úgy a beleegyezése nélkül is megnevezhető. A kép- és hangfelvétel felhasználása térben, időben, és felhasználási módban korlátlan. Az Adatkezelő a későbbiekben korlátozás nélkül, szabadon jogosult az érintett személyről készített és készült hang- és/vagy képfelvétel és megjelenítés hasznosítására, felhasználására (pl. a jövőbeni Rendezvényeinek népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogai tiszteletben tartásával. Ezekért az érintett személy sem előre, sem pedig utólag semminemű ellenszolgáltatásra nem jogosult, és ilyen jellegű igényt vagy követelést nem támaszthat az Adatkezelővel szemben. A fenti adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont, valamint 2011. évi CXII. törvény 3.§ 7. pont és 2013. évi V. törvény 6:4. § (2) (3)). A rendezvény során készített fénykép-, és videófelvételek a hozzájárulás visszavonásáig kerülnek kezelésre.

 1. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 8.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

8.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban.

Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: rendezveny@turizmus.com

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelőhöz fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségen keresztül.

8.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az rendezveny@turizmus.com e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

8.5. Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.huinfo@naih.hu, +36-1-391-1400) vagy saját döntése szerint az illetékes törvényszékhez, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat.

8.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

Budapest, 2021. augusztus 1. napján.

                                                                                                       PR in Hungary Kft.

A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki a weboldalunkból. Kérjük engedélyezze a Cookie-k használatát. Bővebben...

COOKIE-szabályzat

Más cégekhez hasonlóan weboldalainkon mi is használunk cookie-kat. Ezeket arra használjuk, hogy tudjuk, járt-e már korábban honlapunkon, és amennyiben igen, akkor milyen oldalakat nézett meg, és ezek alapján mely szolgáltatásaink érdeklik leginkább. Megnyugtatjuk, hogy személy szerint nem tudunk és nem is szándékozunk ezen információk alapján beazonosítani. Van lehetősége ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban így nem tudjuk garantálni, hogy honlapunk minden szolgáltatását megfelelően tud majd használni.

1. Mik azok a cookie-k (sütik)?
Ha egy weboldalra látogat, az adott honlap a számítógépén vagy mobilján illetve tabletén kis szövegfájlokat tárol el. Ennek segítségével tudja megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevét, hogy ne kelljen mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a cookie-k használatát. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait harmadik fél számára nem adjuk el, valamint nem használjuk az azonosítására.

2. Mire használjuk a cookie-kat?
honlapunk a cookie-k segítségével tartja nyilván
•a megjelenítési beállításait, mint például a betűméret beállításokat
•a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatása dátuma és időpontja
•válaszolt-e valamely aktuális szavazás kérdőívünkre
•a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi weboldalunk és szolgáltatásaink fejlesztését

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.

Honlapunk a következő kétfajta cookie-t használhatja:
•Átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészése végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
•Állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama a böngészőjében alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor a kiszolgáló felismerje. Nem a neve, hanem a számítógépe „címkéje” alapján.

Harmadik féltől kapott cookie-k:
– Google Analytics
_utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, hogy ennek alapján javítani tudjuk annak használhatóságát. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

– Facebook.com
datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: Weboldalunk tartalmát megoszthatja a barátaival a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépeden, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

– Twitter.com
__utma; __utmb; __utmc; __utmv; __utmz; _twitter_sess; external_referer; guest_id; k; original_referer: Weboldalunk tartalmát megoszthatja a barátaival a Twitter közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépeden, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

– accounts.google.com
GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session: Weboldalunk tartalmát megoszthatja a barátaival a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépeden, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

Bezár